Cerere pentru dubla legitimare

FEDERAŢIA ROMÂNÃ DE BASEBALL SI SOFTBALL

DUBLA LEGITIMARE

In vederea elaborării CERERII şi CONTRACTULUI (CONVENŢIE/PROTOCOL) de dublã legitimare.

Sunt obligatorii cel putin următoarele cerinţe:

NU se fac duble legitimări între:
- C.S.S. - C.S.S.
- L.P.S. - L.P.S.
- C.S.S. - L.P.S.
- L.P.S. - C.S.S.
- C.S. – C.S.

Dublele legitimări se fac pe o perioadă de minim 1 an de zile.

Cererea şi Contractul (Convenţia/Protocol) pentru dublã legitimare se va completa pentru fiecare sportiv/a în parte încâte 3 (trei) exemplare.

DUBLA LEGITIMARE se va face în baza unui Contract (Convenţie /Protocol) semnatã de sportiv/a, antrenorul acestuia şi cele 2 cluburi şi va cuprinde în mod obligatoriu, minim urmãtoarele cerinţe:

1 - durata pentru care se face dubla legitimare;
2 - obligaţiile şi drepturile pãrţilor, prezentate detaliat inclusiv obligaţiile şi drepturile sportivului, precum şi numele,prenumele in clar ale antrenorului acestuia şi obligaţiile ce decurg din aceasta;
3 - obligaţiile şi drepturile fiecãrei pãrţi la expirarea termenului prevãzut în Contract (Convenţie/Protocol);
4 - situaţia jucatorului la expirarea Contractului(Conventie/Protocol);
5 - modalitatea de împartire a punctelor şi medaliilor. Precizare: cand se alcatuieşte un clasament pe echipe, punctele şi medaliile obţinute se vor acorda integral clubului care a inscris echipa.
6 - condiţii de reziliere, de incetare a contractului
7– modalitatea de solutionare a litigiilor (partile contractului de dubla legitimare vor conveni ca toate neintelegerile privind validitatea contractului sau rezultate din intepretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie solutionate pe cale amiabila; in cazul in care nu este posibila solutionarea pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente)
8 - acordul pãrinţilor, pentru jucatorii minori obligatoriu;
9 - semnãturile şi ştampilele celor în drept;
10 - semnătura sportivului şi a antrenorului acestuia;

 

Dosarul pentru dubla legitimare trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

 

1. Cererea de dublã legitimare (3 exemplare în original), completate, semnate şi ştampilate de : Preşedinţii/Directorii celor douã cluburi, sportiv şi antrenorul acestuia.
2. Contractul (convenţia protocol) de dublã legitimare(3 exemplare în original) semnate şi ştampilate de :
Preşedinţii/Directorii celor douã cluburi, sportiv şi antrenorul acestuia.
3. Documentul care confirmă plata taxei pentru dubla legitimare.
4. Carnetul de legitimare al sportivului nominalizat în contract (convenţie/protocol).

Un jucator nu poate avea douã duble legitimãri în aceeaşi perioadã. Pe durata dublei legitimãri PUNCTELE ŞI MEDALIILE se împart în mod egal celor douã pãrţi semnatare ale contractului, (convenţie/protocol) sau dacã se specificã în contract (convenţie / protocol),o altă modalitate de împărţire.

Prelungirea cu acordul ambelor părti a unei duble legitimări se considera o nouă dublă legitimare.

Prelungirea dublei legitimări se va face printr-un act aditional la Contract (Conventie/Protocol) care va prevede obligatoriu perioada şi conditiile prelungirii acesteia. In acestă situaţie nu este necesar acordul Comitetului Executiv, dar pentru a intra în vigoare este obligatory plata taxei de dublă legitimare conform normelor.

Pentru Contractul (Covenţie/Protocol) de dublă legitimare încheiate pe o perioadă mai lungă de 1 an se va plăti taxa de reactualizare anual conform normelor. Taxa de reactualizare este achitată de către clubul care beneficiază de dubla legitimare. Neachitarea taxei de reactualizare duce la întreruperea participării la competiţii interne şi internaţionale a sportivului pentru cele 2 cluburi, sportivul concurând şi punctând doar pentru “clubul mama”, pânã la achitarea acestei taxe.

După achitarea taxei de reactualizare a dublei legitimări de către clubul care beneficiază de aceasta se reactivează situaţia avută anterior neachitării taxei mai sus menţionate (sportivul va concura pentru ambele cluburi). Pe perioada derulării cazurilor/situaţiilor mai sus

menţionate nu vor fi afectate întelegerile/angajamentele prevăzute între părţi.

Federaţia Românã de Baseball si Softball, prin organele sale de conducere sau comisiile de specialitate, NU arbitreazã litigiile dintre pãrtile semnatare ale contractului de dubla legitimare, litigii care decurg din interpretarea, executarea, incetarea contractului. Sunt de

competenta FRBS litigiile care rezulta din nerespectarea Statului, regulamentelor, normelor și deciziilor FRBS.

 NOTA

Nu se fac duble legitimări decât între membrii afiliaţi la Federaţia Română de Baseball si Softball.

 

{edocs}documente/cerere_dubla_legitimare_2011.doc,600,300,link{/edocs}

Parterul noastru
Pe Social Media