Documente pentru transferul sportivilor 2011

R E G U L A M E N T U L
privind TRANSFERUL JUCATORILOR- de baseball/softball
valabil în anul 2011

Regulamentul privind TRANSFERUL JUCATORILOR de baseball/softball de la un club la altul,vizeazã:
- asigurarea stabilitãţii şi continuitãţii în activitatea sportivilor la secţiile de Baseball si Softball la care sunt legitimaţi, în vederea consolidãrii şidezvoltãrii acestora;
- stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi în acest domeniu, în asigurarea celor mai bune condiţii de pregãtire a sportivilor;
- instaurarea unor raporturi echitabile între unitãţile sportive, între acestea şi sportivi.
ART. 1 – Transferul sportivilor legitimaţi pe teritoriul României se face numai de către F.R. Baseball si Softball la cererea sportivilor, numai cu acordul scris al cluburilor de care aparţin cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art.9.
Perioada de transfer este: 01 ianuarie – 31 martie.
ART. 2 – Transferul intra în vigoare după ce a fost aprobat de către Comitetul Executiv al FRBS, propus si vizat de catre C.C.C.L.T.
ART. 3 – Cererea sportivului de transfer, acordul de transfer împreuna cu carnetul de legitimare şi taxa de transfer vor fi depuse la F.R.B.S. în vederea aprobării de către Comitetul Executiv al F.R.B.S.
ART. 4 – Acordul de transfer neînsoţit de documentele solicitate, precum şi cele depuse dupã expirarea termenului stabilit, NU va fi luat în considerare.
ART. 5 - In cazul solicitării unui club membru al altei Federaţii Sportive Naţionale în vederea împrumutului pe o perioada determinata a unui jucator component al unui club membru al F.R.B.S. sunt obligatorii minim următoarele cerinţe care vor fi reinoite obligatoriu ANUAL:
a) solicitarea scrisă a clubului membru al altei Federaţii Sportive Naţionale;
b) acordul scris al cluburilor membre a F.R.B.S. (în cazul sportvilor aflaţi în dublă legitimare - este obligatoriu acordul ambelor cluburi);
c) cererea scrisă a sportivului.
Toate aceste cerinţe vor ţine cont de angajamentele şi obligaţiile asumate de club si jucator în vederea realizării obiectivelor F.R.B.S. şi membrilor acesteia în anul în curs.
ART. 6 - Dreptul de a concura şi/sau participa pentru o altă Federaţie Sportivă Naţională deBaseball/Softball se va acorda numai de către F.R.B.S. respectând regulamentele I.B.A.F./C.E.B./I.S.F./E.S.F.
F.R.B.S. îşi rezervă (în conformitate cu regulamentele I.B.A.F. /C.E.B./I.S.F./E.S.F.) dreptul de a stabili condiţiile transferului cu Federaţia Sportivă Naţională de Baseball/Softball din ţara respectivă.
ART. 7 – Jucatorii care solicită să fie împrumutaţi pe o perioada determinată la un club din altă ţară vor îndeplini cerinţele de la Art.5.
ART. 8 – Pentru jucatorii care doresc să se transfere şi să concureze pentru o altă ţară, F.R.B.S. va stabili cu Federaţia Sportivă Naţională de Baseball/Softball din ţara respectivă condiţiile transferului în conformitate cu Regulamentele I.B.A.F./C.E.B./I.S.F./E.S.F.
ART. 9 - F.R.B.S. poate aproba transferul în perioada prevãzuta la Art. 1, fãrã acordul scris al clubului la care sunt legitimaţi jucatorii, în urmãtoarele situaţii:
a) când sportivul intrã în clasa a IX-a și pe întregul parcurs școlar până la obţinerea examenului de bacalaureat inclusiv la un liceu cu profil sportiv, cu secţie afiliatã la Federaţia Românã de Baseball si Softball, în altã localitate decât cea de domiciliu, cu condiţia ca sportivul să nu fie sub contract de dublă legitimare în momentul depunerii cererii de transfer;
b) când sportivul este admis în anul I – curs de zi – în învãţãmântul superior sau postliceal în altã localitate, şi solicitã transferul la un club universitar, sau în lipsa acestuia, la un alt club din localitatea respectivã;
c) când sportivul absolvã învãţãmântul superior şi se angajeazã cu contract de muncă, avizat de instituţia abilitată;
d) când o secţie de baseball/softball se desfiinţeazã.
e) cand sportivul nu a concurat o perioadă de 2 ani cu excepţia acelora care în această.perioada au beneficiat de finanţare din partea clubului de la care solicită transferul.
f) când unui jucator i-a expirat perioada de juniorat şi este legitimat înca la un club al M.E.C-ului Ex.(CSS,LPS,Colegii,etc.) şi nu a fost rezolvată situaţia legitimării lui până în acel moment prin acord de transfer sau transfer definitiv în urma unui Contract(Convenţie/Protocol) de dublă legitimare în care a fost prevazută clauza ca la expirarea acestuia, sportivul va rămâne definitiv la clubul cu care a avut dubla legitimare.
Clubul cesionar va instiinta în scris, obligatoriu clubul cedent despre intenţiile sportivului care face obiectul transferului prevazut de art. 9.
ART. 10 - Se poate aproba transferul unui jucator/re de baseball/softball în afara perioadelor menţionate la Art.1. respectând condiţiile regulamentare şi achitându-se o taxă dublă faţă de cea prevazută la transferul obişnuit.

 

{edocs}documente/documente_transfer_frbs_2011.doc,600,300,link{/edocs}

Parterul noastru
Pe Social Media